บทแนะนำและข่าวไอที - Windows / macOS / Linux / WordPress / Security

ความอยากรู้ ลินุกซ์ หมายเหตุ น่าสังเกต การปรับแต่งและ Hacks อูบุนตู เว็บโฮสติ้ง

[แก้ไข] การเริ่มต้น NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [emergen] open () "path" ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)