โดยใช้สูตรในเซลล์ Excel

Microsoft Office Excel ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการคำนวณเชิงตัวเลข เพื่อระบุวิธีการคำนวณให้กับโปรแกรม คุณต้องเขียน...