[แก้ไข] การเริ่มต้น NGINX ล้มเหลว CentOS 7 - nginx: [ฉุกเฉิน] เปิด () "เส้นทาง" ล้มเหลว (13: ปฏิเสธการอนุญาต)

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ ความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์มากมายอาจปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้ายจาก...