How-To & Tips - superbar ของ Windows 7

วิธีการเพิ่มคอมพิวเตอร์ของฉันในแถบงานของ Windows ใน 7 (Pin แถบงานคอมพิวเตอร์)

สำหรับผู้ใช้ Windows 7 ที่ต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของฉันได้เร็วขึ้นเราขอแนะนำให้คุณ ...