How-To & Tips - ปลั๊กอิน Mozilla Firefox, ธีม, ส่วนเสริม, ส่วนขยาย

Mozilla Firefox ปลั๊กอิน, ธีม, Add-ons ส่วนขยาย

ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุก / ถูกขโมย [Firefox Monitor]

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมากเกี่ยวกับ "การฝ่าฝืนข้อมูล" แต่ผู้ใช้หลายคนไม่สนใจ