How-To & Tips - Download Wireless Manager

เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใน Android โดยอัตโนมัติการปิดใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi เมื่อคุณอยู่นอกขอบเขต ...

การลบโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) ที่ใหญ่ที่สุดคืออายุการใช้งาน ...