How-To & Tips - Change install location of modern apps

วิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้นของการใช้งานที่ทันสมัยใน Windows 8

เมื่อใดก็ตามที่เราติดตั้งแอ็พพลิเคชันใหม่ใน Windows เราก็สงสัยว่าสถานที่ที่เราต้องการคืออะไร ...