How-To & Tips - Add Hibernate to Win+X menu

วิธีการที่เราสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกที่ไฮเบอร์เนตในเมนู Windows Win + X ฮิตตัวอย่าง

เมนู Win + X (เรียกอีกอย่างว่า Power Menu) ใน Windows 8 และ Windows 8.1 ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เมนู Start ...