How-To & Tips - ปพลิเคชัน Pin เพื่อเริ่มเมื่อติดตั้ง

วิธีที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์กระเบื้องในการติดตั้งหน้าจอเริ่มต้น

เช่นเดียวกับเมนู Start ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้หน้าจอเริ่มจะแสดงผลกระเบื้อง ...