วิธีการและเคล็ดลับ - High Sierra MacOS 10.13 เสริมปรับปรุง