How-To & Tips - เคล็ดลับ Linux

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นในการแก้ไขลินุกซ์นาโนหรือสำนักพิมพ์ของ Vi การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน Nano

Vi และ nano เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความสำหรับ Linux ไม่ว่าเรากำลังพูดถึงอูบุนตูหรือ RedHat, CentOS เหล่านี้ ...