How-To & Tips - Cambria OS X Font

แบบอักษร Cambria / Calibri ไม่สามารถใช้ได้ใน OS X ได้มันถูกแทนที่ด้วย New Times โรมัน

ตามนิยามแบบอักษรนี้แสดงถึงรูปแบบกราฟิกของการเขียนดิจิทัล ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์และ ...