วิธีการและเคล็ดลับ - สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและการระบุหมายเลข