How-To & Tips - เพิ่มประสิทธิภาพ Windows สำหรับการเล่นเกม

วิธีที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการปิดกระบวนการที่ไม่พึงประสงค์ของ Windows ที่ทำงานในระบบ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Windows ของคุณชั่วคราวไม่ว่าคุณจะต้องการทดสอบเกม ...