How-To & Tips - ประวัติการใช้งานใน Task Manager

วิธีการที่เราสามารถลบการใช้ทรัพยากรประวัติศาสตร์สำหรับการใช้งานของ Windows ฮิต

หนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญของ Windows 8 คือ Task Manager นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้ ...