How-To & Tips - Android app

วิธีที่เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่รัน Android เช่นคอมพิวเตอร์ที่มีเว็บแคมสำหรับ Windows

หากคุณต้องการเริ่มต้นแฮงเอาท์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณและไม่ได้ ...