How-To & Tips - กลุ่มผู้ดูแลระบบ

จำกัด รหัสผ่านเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ใน Windows ฮิต

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ บริษัท โรงเรียนหรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็น "แยก" ...