How-To & Tips - เพิ่มห้องสมุดเพื่อ W7

หน้าต่างห้องสมุดใน Windows ฮิต (เพลง, รูปภาพ, เอกสาร, วิดีโอ ... ) - ปิดการใช้งานซ่อน, Restore และวิธีการ

ไลบรารี Windows เป็นคุณลักษณะต้อนรับใน Windows 7 หากคำนี้ไม่คุ้นเคยคุณจะ ...