How-To & Tips - เข้าถึงโฟลเดอร์ WindowsApps

วิธีการที่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้นของการใช้งานที่ทันสมัยใน Windows 8

Windows Store เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ ...